YENİ GİMAT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI*

  1. AMAÇ

Ücretlendirme politikasının amacı, SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, şirketin; stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yapısı ile uyumunun sağlanmasına yönelik, aşırı risk alınmasını önleyici ve etkin risk yönetimine katkı sağlayacak usul ve esasların yazılı olarak belirlenmesidir.

Sürdürülebilir başarı için gerekli olan insan kaynağını şirketimize kazandırmak, korumak, ödüllendirmek ve motive etmek üzere yapılandırılan ücretlendirme politikası ile, müşterileri, paydaşları veya piyasaları olumsuz etkileyebilecek uygulama veya davranışların, müşteri zararı, finansal ceza veya itibar kaybına neden olması gibi risklerin engellenmesi de amaçlanır.

  1. KAPSAM

Ücretlendirme Politikası, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için geçerli olan ücretlendirme ilke ve kurallarını belirler.

  1. PRENSİPLER

Ücretlendirme: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticilere verilecek ücretler şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumludur. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticiler üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınarak ücretlendirilir.

Performansa dayalı ödemeler: Ücretlendirme ve prim çalışmalarında ilgili dönemlere ait performans ölçümleri dikkate alınır. Başta prim ödemeleri olmak üzere performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmez.

Ücretin gizliliği: Şirkette ücretlerin ve diğer parasal ödemelerin özel olması ve gizliliği esastır.

  1. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASININ UYGULANMASI

Ücretlendirme politikası genel uygulama prensipleri aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

Şirkette yönetim kurulu tarafından kurulacak komitelerde görev alacak yönetim kurulu üyelerine, sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak yıl sonlarında Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen tutarda prim ödenebilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim Kurulu Üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yöneticilere sağlanan mali haklar:

Üst Düzey Yönetici ücretleri sabit ücret esasına göre belirlenir. Bu ücretler, piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yöneticilere yıl içerisinde şirket performansı ve gelişimine göre prim ödemeleri gerçekleştirilebilir. Üst Düzey Yöneticiler için prim ödemesi yapma yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.

* Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.6.2. numaralı ilkesi uyarınca 02/04/2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'un bilgisine sunularak, müzakere edilmiştir.