TEMEL İLKELER

 • Yeni Gimat GYO, çalışanları ve ortaklarıyla, faaliyetlerinin yürütülmesinde Saydamlık, Dürüstlük ve Doğruluk ilkelerinin ışığı altında hareket eder.
 • Yeni Gimat GYO, hukuk kurallarına ve faaliyetleri itibarıyla bağlantılı olduğu her türlü hukuki sınırlamaya uyar.
 • Çalışanların ve ilişkide bulunulan diğer kişilerin haklarına ve özgürlüklerine saygılıdır.

HİSSEDARLAR

 • Yeni Gimat GYO'nun hissedarlarının yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirmek ve artı değer yaratmak için çalışır.
 • Yeni Gimat GYO, risk yönetimini uygulayarak hissedarlarının bu yatırımlarından doğabilecek risklerini en aza indirmeyi hedefler.
 • Şirket yönetim ve faaliyetlerinde mevzuat ve şirket düzenlemelerine (Kamuya açık şirket olması hasebiyle SPK Mevzuatı da dahil olmak üzere) aykırı hareket etmez.
 • Sahip olunan hisse miktarına bakılmaksızın her hissedara aynı değer verilir.
 • Hissedarların iletişim kanallarını rahatça kullanabilmeleri ve her türlü düşüncelerini açıklamalarına fırsat verilir.
 • Şirketin mali durumu, faaliyet alanı, yönetici vb. değişiklikler internet sitesinde güncellenerek hissedarların gelişmelerden haberdar olması sağlanır.
 • Hissedarların ihtiyaç duydukları bilgilere doğru zamanda en az maliyetle ulaşmaları için gerekli tedbirler alınır.
 • Hissedarların, Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari bilgiler hariç olmak üzere bilgi talepleri en kısa zamanda karşılanır.
 • Hissedarların, genel kurula katılımının sağlanası için azami ölçüde çaba sarf edilir.

YÖNETİM KURULU

 • Yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmez, maddi menfaat kabul etmez.
 • Yönetim kurulu üyeleri, şirket ile ilgili gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgileri kamuya açıklamaz.

ÇALIŞANLAR

Çalışanlar ile şirket ilişkileri

 • Yeni Gimat GYO tüm çalışanlarına yasal ve akdi yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirir.
 • Çalışanlarına ait özel bilgilere ve çalışanların özel yaşantısına müdahale etmez, çalışanlar hakkındaki her türlü bilgiyi saklı tutar.
 • Çalışanlar hakkında çeşitli kanallardan elde edilebilecek kişiye ait özel bilgileri (sağlık bilgileri, alışveriş detayları, ekonomik veriler vs. gibi) saklı tutar ve paylaşmaz.
 • Çalışanların iş ve kişisel gelişimini sağlayacak konularda eğitimler düzenler.
 • Çalışanlara yönelik uygulamalarda cinsiyet, yaş, etnik köken ve dini inanca yönelik ayrım yapmaz.
 • Yasalar ve şartların gerektirdiği seviyede sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını oluşturur ve imkanlar nispetinde geliştirmeye çalışır.
 • Şirket çalışanları, işleri gereği öğrendikleri bilgileri şirket dışına çıkarmazlar, kendileri, yakınları yada üçüncü kişilerin menfaatine kullanmazlar.
 • Çalışanlar Şirketin alet ve makinelerini amacına uygun kullanır
 • İşe alma, terfi ve tayinlerde ölçü olarak göreve uygunluk vasıflarını dikkate alır, çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratır.

Çalışanlar ile üçüncü şahıslar arasındaki ilişkiler

 • Yeni Gimat GYO ve tüm çalışanları yasal ve akdi yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirir.
 • Yasaların uygulanmasında tereddüt hasıl olduğu durumlarda, konu hakkında uzmanlaşmış kişilere danışır.
 • Çalışan verilen görevin yerine getirilmesi esnasında azami ölçüde özen gösterir. Yapılan işin kaliteli ve ekonomik olması için çaba sarf eder.
 • Çalışanlar şirket ile ilişkisi olan üçüncü şahıslardan, şirket aleyhine sonuç yaratacak menfaat sağlayamaz, hediye kabul edemez.

MÜŞTERİLER - TEDARİKÇİLER - İŞ ORTAKLARI

 • Yeni Gimat GYO müşterileri ile profesyonelce kurduğu ilişkilerinde dürüst ve eşit davranmayı kendisine borç bilir.
 • Sözleşmelerin güvenirliğini ön planda tutar ve taahhütlerini her zaman yerine getirir
 • Yeni Gimat GYO, tedarikçilerle kurduğu ilişkilerinin kısa dönemli değil uzun vadeli güvene dayalı olmasını amaçlar.
 • Yeni Gimat GYO her zaman dalında uzman, etik değerleri benimseyen ortaklarla işbirliğini geliştirmeye önem verir.

KAMU AYDINLATMA ESASLARI

 • Kamuya açıklanacak bilgiler açıklama öncesinde belirli yatırımcı yada gruplara duyurulmaz.
 • İşi nedeniyle Şirketin gizli bilgilerine ulaşacak durumda olan bağımsız denetim kuruluşu, danışmanlık hizmeti veren kişi yada kurumlar, derecelendirme kuruluşları vb. elde ettikleri bilgileri ticari sır prensibi ve etik kurallar çerçevesinde gizli tutarlar. Kendisi, yakınları yada üçüncü kişilerin menfaati için kullanamazlar.
 • Yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzeri kesimlerle yapılacak tüm görüşmeler şirketin belirlediği "Bilgilendirme Politikası" çerçevesinde yapılır.
 • Görev verilen kişi ve/veya bölümler dışında hiç bir çalışan Yeni Gimat GYO'yu temsilen sözlü yada yazılı açıklamada bulunamaz.